Privacy Policy

Privacybeleid Digital Outsourcing B.V.

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Digital Outsourcing B.V. is een onderneming gericht op het exploiteren van bedrijfsoverzichten, waarbij derden review kunnen achterlaten over bedrijven dan wel samenwerkingen. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Digital Outsourcing B.V. gelden de volgende wettelijke kaders:

  • De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  • De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Digital Outsourcing B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Digital Outsourcing B.V. en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Digital Outsourcing B.V. heeft verstrekt. Digital Outsourcing B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres. Daarnaast verwerkt en/of slaat Digital Outsourcing B.V. gegevens op met betrekking tot bijlagen welke worden achtergelaten ten tijde van het schrijven van een review.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Digital Outsourcing B.V. worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, social media en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen welke voortvloeien uit de wet dan wel richtlijnen.

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Digital Outsourcing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaren worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie). De termijn voor het bewaren dan wel verwerken van bijlagen welke worden achtergelaten ten tijde van het schrijven van een review, is de termijn niet langer dan 1 jaren.

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Digital Outsourcing B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Digital Outsourcing B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de gekochte diensten, te laten plaatsvinden, dan wel aan ambtenaren, belast met de toezicht op de na te leven wettelijke vereisten.

Artikel 6. Marketingactiviteiten

Digital Outsourcing B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Digital Outsourcing B.V. verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Digital Outsourcing B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 17 jaar of ouder is. Digital Outsourcing B.V. raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat de persoonsgegevens van hun kinderen verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Artikel 8. Beveiliging persoonsgegevens

Digital Outsourcing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Digital Outsourcing B.V. zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Digital Outsourcing B.V. beschermt de aan zijn toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Digital Outsourcing B.V. (zie artikel 13 voor de contactgegevens).

Artikel 9. Rechten van betrokkenen

Digital Outsourcing B.V. honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Digital Outsourcing B.V.), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Digital Outsourcing je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar: info@digitaloutsourcing.nl. Digital Outsourcing B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 10. Cookies

Digital Outsourcing B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Digital Outsourcing B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Digital Outsourcing B.V. u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft Digital Outsourcing B.V. uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

Digital Outsourcing B.V. maakt gebruikt van een zogenoemde cookiebeleid-statement. Deze is gepubliceerd op de website van Digital Outsourcing B.V. en tevens langs elektronische weg op te vragen.

10.1 Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Digital Outsourcing B.V. adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Digital Outsourcing B.V. te beïnvloeden.

10.2 Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Digital Outsourcing B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Digital Outsourcing B.V. verstrekt. Digital Outsourcing B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

10.3 Tracking cookies

Digital Outsourcing B.V. maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Digital Outsourcing B.V. naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Digital Outsourcing B.V. mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

10.4 Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

10.5 Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren. Tevens kunnen cookies worden afgemeld doormiddel van de link op de desbetreffende pagina.

Artikel 11. Wijziging Privacyverklaring

Digital Outsourcing B.V. behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Digital Outsourcing B.V. worden gepubliceerd: www.Digital Outsourcing B.V.

Artikel 12. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Digital Outsourcing B.V.. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Digital Outsourcing B.V., heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Artikel 13. Contactgegevens Digital Outsourcing B.V.

Bedrijfsnaam: Digital Outsourcing B.V.
Adres: Burgemeester Brokxlaan 1882
Postcode en plaats: 5041SH Tilburg
KvK-nummer: 86040626
E-mail: info@digitaloutsourcing.nl
Website: www.digitaloutsourcing.nl